Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Van Roy Services, vertegenwoordigd door de heer T. van Roy, gevestigd te Boxtel

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. Werkzaamheden: schoonmaak,- onderhouds en hovenierswerkzaamheden in de ruimste zin des woords.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie, op basis van de algemene voorwaarden, werkzaamheden worden verricht.
  3. Aannemer: Van Roy Services
  4. Offerte: een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, zo mogelijk met vermelding van frequentie, tijd en plaats, door de opdrachtnemer opgesteld in overleg met de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden Artikel 2 Algemene bepalingen

2.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Van Roy Services, inclusief maar niet beperkt tot offertes en overeenkomsten tussen ons en onze opdrachtgevers. Uitsluitend de voorwaarden vermeld op de offerte zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst tussen partijen. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen aannemer en de opdrachtgever overeengekomen zijn.

2.4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

2.5. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdstip alsnog nakoming door de opdrachtgever te eisen.

2.6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever daarvan afwijken.

 

Algemene voorwaarden Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1. Bij Van Roy Services doen we ons best om de beste aanbiedingen te doen aan onze opdrachtgevers, al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we in het aanbod uitdrukkelijk anders aangeven. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders overeengekomen.

3.2 In afwijking van lid 1 stelt de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.

3.3. Een overeenkomst komt alleen tot stand als aannemer en opdrachtgever schriftelijk overeenstemming bereiken.

3.4. Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan die alleen worden gewijzigd als aannemer daarover schriftelijk overeenstemming bereikt met de opdrachtgever. We kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk akkoord gaan met wijzigingen in de hoeveelheid of de prijs van de producten of diensten die we leveren.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kan de aannemer de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen, zonder dat een prijsaanpassing plaatsvindt. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Algemene voorwaarden Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1.De bij het sluiten van de overeenkomst bepaalde- en in de offerte opgenomen prijs is bindend.

4.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de offerte met name genoemde goederen, diensten en werkzaamheden. Alle in aanvulling daarop door Van Roy Services geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

4.3 Indien in de prijsbepalende factoren wijzigingen optreden die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassing mogelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van artikel 4.3 geschieden.

    1. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter of anderszins, dan vindt, in afwijking van het bepaalde in lid 3, een prijsaanpassing plaats overeenkomstig het hierna volgende. Indien op de prijsaanpassing een prijzenbeschikking van overheidswege van toepassing is, dan wordt de prijs aangepast overeenkomstig de volgens de beschikking maximaal toegestane prijswijziging. In de overige gevallen vindt prijsaanpassing plaats na overleg tussen partijen omtrent de hoogte van de prijsstijging, waarbij als richtlijn geldt de aanvankelijke verhouding tussen de aan de opdrachtgever berekende prijs en door de opdrachtnemer gemaakte kosten. De prijsaanpassing wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 schriftelijk vastgelegd.

 

    1. De prijs van materialen, producten en aanverwante artikelen wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer voor de gezins consumptiereeks voor alle huishoudens (2006=100).Indien, in verband met de aard van de geleverde artikelen, bijzondere marktontwikkelingen leiden tot tussentijdse prijswijzigingen, dan zal prijsaanpassing geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4.

 

Algemene voorwaarden Artikel 5 Betaling

5.4 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

5.5 Verzuim. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De Opdrachtgever zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd haar overige verplichtingen.

5.6 Kosten van invordering. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,-.

5.7 Volgorde van voldoening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Algemene voorwaarden Artikel 6 Reclamatie

6.1 Bezwaar tegen factuur. Als de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Van Roy Services, moet zij dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk melden. Als de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt haar aanspraak op correctie van de factuur.

6.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn dient te voldoen.

6.3 Onderzoeksplicht opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om bij ontvangst van de goederen, diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de opdrachtgever hierover binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij Van Roy Services. Reclamaties die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

6.4 Garanties en klachtenregeling. Naast de verplichting van de opdrachtgever om tijdig te reclameren bij zichtbare gebreken, kan de opdrachtgever ook aanspraak maken op garanties die worden gegeven door Van Roy Services. Hiervoor geldt de klachtenregeling die door Van Roy Services is opgesteld en op de website te vinden is.

6.5 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als Van Roy Services de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde.

 

Algemene voorwaarden Artikel 7 Ontbinding en opzegging

7.1 Ontbinding door Van Roy Services. Van Roy Services kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b. de opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d. de opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. de opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

7.2 Gevolgen van ontbinding. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Van Roy Services bij tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

7.3 Opzegging door partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en zonder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

Van Roy Services zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

Algemene voorwaarden Artikel 8 Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

8.1 Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor Van Roy Services, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.2 Definitie overmacht Van Roy Services. Voorbeelden hiervan zijn stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen. Zowel indien deze voorkomen bij Van Roy Services als bij haar toeleveranciers.

8.3 Gedeeltelijke nakoming. Als Van Roy Services al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voor het intreden van overmacht, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

8.4 Beroep op overmacht na vervaldatum. Van Roy Services heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

8.5 Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, waardoor de opdrachtnemer tijdelijk doch voor maximaal 2 maanden, geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, blijft de opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs integraal verschuldigd over die periode.

Algemene voorwaarden Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Beperkingen op aansprakelijkheid. Van Roy Services is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

9.2 Uitsluiting indirecte schade. Van Roy Services is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Beperking directe schade. Van Roy Services is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad. De aannemer verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid door schade, die door hem en/of zijn werknemers in de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan gebouw, inventaris en eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van de werknemers van de opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

9.4 De aannemer is jegens de opdrachtgever en/of diens werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die meer bedraagt dan de in lid 3 genoemde verzekeringssom.

9.5 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Van Roy Services ontstaat alleen als de opdrachtgever Van Roy Services schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Van Roy Services ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9.6 Overmacht. Van Roy Services is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.7 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Roy Services of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.8 Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van Van Roy Services vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Van Roy Services in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

9.9 Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 20% van de prijs die opdrachtgever de afgelopen 12 maanden heeft betaald voor de verrichtte werkzaamheden.

9.10 De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden voor schade die in de lid 3 genoemde verzekeringssom overstijgt ingeval de verzekeraar uitkeert of, als de verzekeraar – om welke reden dan ook – niet uitkeert, voor schade die het in lid 9 hiervoor genoemde bedrag overstijgt.

Algemene voorwaarden Artikel 10 Vrijwaring

10.1 Vrijwaring bij niet-nakoming verplichtingen. De opdrachtgever vrijwaart Van Roy Services tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen.

10.2 Vrijwaring bij schade. De opdrachtgever vrijwaart Van Roy Services verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien de opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever en/of de derde Van Roy Services (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, dient de opdrachtgever Van Roy Services daarvan binnen 2 werkdagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

10.3 Afwikkeling aanspraken. De opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Van Roy Services op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens Van Roy Services.

Algemene voorwaarden Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Zij verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

11.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

11.3 Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en zullen deze informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

11.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

11.5 Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen, tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.

11.6 In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

Algemene voorwaarden Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Geschillenbeslechting. Indien er geschillen ontstaan tussen de Opdrachtgever en Van Roy Services die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Eindhoven. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.

12.2 Toepasselijk recht. Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Van Roy Services worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht volgens de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie.

Algemene voorwaarden Artikel 13 Afspraak afzeggen

Het kan gebeuren dat je verhinderd bent, waardoor een afspraak niet door kan gaan. Neem dan z.s.m., maar uiterlijk 2 werkdagen van tevoren, per mail of whatsapp, contact met ons op. Je kunt ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0611190647, je kunt dan direct een nieuwe afspraak inplannen. Indien je verhinderd bent en de afspraak minder dan 2 werkdagen van tevoren annuleert, wordt 50 % van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Daarnaast worden speciaal voor jou aangeschafte materialen 100 % in rekening gebracht indien er geen nieuwe afspraak ingepland wordt. Zijn wij reeds aangekomen op locatie en kunnen (een gedeelte van) de werkzaamheden niet uitgevoerd worden, dan wordt de gereserveerde tijd 100 % in rekening gebracht. Voorbeelden van redenen waardoor wij werkzaamheden niet uit kunnen voeren zijn dat we geen toegang hebben tot het pand of perceel, horren die niet verwijderd zijn, rolluiken die dicht zijn of ramen die open staan.